Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder moet bij de regelingen omtrent vestiging van vreemdelingen en hunne verhouding tot het Rijk, zoomede bij die omtrent het Nederlanderschap en het onderdaanschap al datgene vermeden worden, waardoor wrijvingen kunnen worden uitgelokt ot invloed uit den vreemde op onze binnenlandsche aangelegenheden bevorderd. Gelijke beginselen behooren in acht genomen te worden bij de uitgifte van concessiƫn en bij de maatregelen van controle, welke de Overheid zich ten aanzien van particuliere maatschappijen en vereenigingen voorbehoudt.

De verdediging tegen vreemd geweld moet worden voorbereid door eene deugdelijke militaire organisatie met eenheid van leiding. Naarmate de Inlandsche bevolking zich ontwikkelt, zal ook haar aandeel in de weermacht behooren te stijgen.

Aldus vastgesteld in de algemeeue vergadering van de Liberale Unie op 4 Juni 1910.

A. ROODHUYZEN,

Wattstraat 20 (DEN HAAG)

Algemeen Secretaris van de Liberale Unie.

CATEGORIEƋN, die de Liberale Unie volgens hare Kiesrechtmotie van 8 Februari 1908 van het Kiesrecht wenscht uitgesloten te zien of in de uitoefening daarvan geschorst,

Uitgesloten moeten zijn :

a. z ij, die tot de doorloopend bedeelden behooren;

It. zij, die bij onherroepelijk geworden rech-

Sluiten