Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEOORDEELINGEN.

De Deutsche Evangelische Kirchenzeitung zegt van „Natuurstudie en Christendom":

In 5 groote hoofdstukken biedt ons de vervaardiger zijn geleerde, diepe, christelijke gedachten aan. Zelden hebben wij een boek ontmoet, waarvan wij de uiteenzettingen met zulk een levendige opmerkzaamheid volgden als van dit boek. Het bleef boeien tot het einde. De schrijver, een man, staande op den bodem der schrift, maar ook volkomen op de hoogte van iedere wetenschappelijke meening en ieder feit, onderzoekt de nu heerschende wereldbeschouwing en vindt haar onbevredigend, voor zoover zij niet op christelijken bodem wast. Hij toont aan, dat beschaving, wetenschap, natuuronderzoek op zichzelf heerlijke dingen zijn, die een christen niet mag verachten. Wat hij daarbij tot de geloovigen zegt over hunne onverschilligheid omtrent het tegenwoordig onderzoek der natuur, is kostelijk. Hij toont echter aan, dat alle gebied van de natuurwetenschap, tot een juiste behandeling het geloof aan een levenden God dringend eischt. De gedachtengang van den schrijver lokt tot lezen en bestudeeren; zijn taal is schoon en vol geest.

HetEv. Gemeindenblatt für das Herzogthwm Braunschweig zegt.

Wij hebben in den laatsten tijd zelden een boek ontmoet, dat wij met zooveel belangstelling hebben gelezen

Sluiten