Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligen Geest, die de heilige wijsheid is, getuigt Salomo door dezen Heiligen Geest, (Spreuk 8: 22 e. v.): De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, vóór zijne werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. „Dat het de Zoon, Jehovah, Christus is Wien de Vader de uitvoering van het scheppingswerk in 't bijzonder toevertrouwd heeft, getuigt de Geest door .Johannes:" In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt, en zonder hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. (Joh. I: 1—3). Wanneer wij spreken mogen van deze dingen naar menschelijke gelijkenis, dan staat de zaak zóó, als had een vader, een architect b. v., een groot werk in plan gebracht, terwijl de zoon het naar die plannen uitvoert.

In den beginne schiep Elohim. Deze drie-eenige God is vóór alle dingen schepper; Zoo kondigt Hij zich aan in het eerste woord zijner openbaring. — Maar ach! zelfs deze zijn eerste titel, zijn eerste waardigheid, willen Zijn schepselen die Hij schiep, Hem •ontrooven. Zij spreken: Wij hebben ons zelf gemaakt ! En hoe is ook, bij menigeen, die zich Christen noemt en het ook zijn wil, het begrip van de scheppende almacht van dien God verbleekt! Zij wenden nog altijd voor te gelooven, dat Hij eens, 't is reeds lang geleden, hemel en aarde heeft geschapen. Zij betwijfelen echter, dat Hij ook eens een nieuwen hemel en een nieuwe aarde scheppen kan en wil — «dat kon evengoed dichterlijke beeldspraak zijn. Dat

Sluiten