Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog zonder rimpeling, oneffenheid of hoogte. Eerst langzamerhand stegen het vasteland en de bergketenen uit de zeeën op en bedekten zich op 't machtwoord Gods met plantengroei. Daarna ontstonden het water, de lucht en hun bewoners. Nog later eerst de landdieren en de viervoetige, ten laatste van allen verscheen de mensch, de kroon van het geheele werk, de verwerkelijking der ideeën, donker voorafgeschaduwd in de voorgaande seheppingen. Met deze groote trappen in hun volgorde stemmen zooals wij zien zullen, Geologie en Palaeontologie (leer der versteeningen) volkomen overeen. Maar hiervan, dat deze opeenvolgende scheppingen te voorschijn traden op het machtwoord: „En God sprak" en dat de Geest Gods zweefde over de wateren en deze aarde met levenskrachten vervulde, weet de menschelijke wetenschap niets. Zij toch ziet slechts wat voor oogen is, zij ziet, doorzoekt en bestudeert de stoffelijke verschijning, zij kent echter niet haar geestelijke oorzaken. Daarom klinkt haar hier en elders het bijbelsche bericht als een mythe in de ooren. Het bevreemdt haar dat de bijbel niet twee kosmossen, een stoffelijke en een geestelijke kent, maar slechts één enkele; slechts één en dezelfde schepping, die in en door den eenigen God is ontstaan, die in en door dezen God alleen leeft, zich beweegt en is, en waarin alle openbaringsvormen en krachten der stof slechts vruchten en producten van den Geest zijn, die daarin tot zichtbaarheid en tastbaarheid is gekomen. Deze eenheid jaagt helaas niet enkel den gevallen mensch, in wien zelfs lichaam en ziel met

5

Sluiten