Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben kunnen roepen. Of zou Zijn macht beperkt zijn? Maar „haasten is des duivels" zegt de Oosterling, „want hij heeft korten tijd" zegt de Schrift. Haasten is ook menschelijk. Want de dood zit den mensch op de hielen, en jaagt en drijft hem, dat hij zich rept; want ook hij heeft slechts korten tijd. Vandaar dat voortdurend gedrijf en gejacht in de wereld. Vandaar de menschelijke bewondering voor snel arbeiden en tot stand brengen, omdat de mensch daardoor toont den tijd te beheerschen. Gods doen is niet een doen in den tijd en door den tijd, maar een roepen van den eeuwigen Logos uit de eeuwigheid in den tijd. De grootheid, de waarheid, de wezenlijkheid van dit scheppingswoord hangt niet af van korten of langen tijd. Gods grootheid en almacht bleef zich zelf volkomen gelijk, al gebruikte Hij voor het scheppen van iederen waterdroppel en iederen zandkorrel duizend jaren. Evenals het het kenmerk van een meestens, dat hij een werk tot stand brengt op zijn tijd, en dat hij er den tijd voor neemt, zoo zien wij ook uit het woord Gods, dat Hij, de groote meester, op zijn gemak pleegt te arbeiden. Hij haast zich niet, Hij schept in majestueuze kalmte, Hij beziet zijn werk nog eens rustig en met welgevallen en Hij verheugt zich met groote vreugde over Zijn arbeid en over Zijn wijsheid. (Spr. 8: 22—30). Waarom zou Hij zich haasten? Zijn niet de eeuwigheden Zijne? Zullen wij Hem weerhouden daarmede te spelen zooals wij het doen met seconden? Zoo heeft Hij lang vóór de schepping van den mensch groote, goddelijke dagen aan Zijn

Sluiten