Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen tijd moest deze atfosmeer talrijke stoffen in gasvorm bevatten, die zooals zwavel, bromium, jodium, borium e. a., ieder organisch leven onmogelijk maakten. Maar het scheppingswerk ging verder. En God sprak: „Daar zij een uitspansel."

Hij beval dit nevelkleed zich te reinigen. Hij, die de stof en haar atomen geschapen heeft, deed nu een lucht om deze aarde ontstaan van de tegenwoordige gesteldheid en samenstelling; een lucht, berekend op onze ademhaling, geschikt om het geluid voort te planten op een bepaalden afstand en eveneens om een bepaalde temperatuur te doen ontstaan, alles met het oog op de toekomstige planten, de dieren en den mensch. De hoofdtaak van dit klare, doorzichtige uitspansel was de scheiding van de wateren beneden, van de wateren boven, met al haar ontzaggelijke gevolgen. Ook hier, evenals bij het licht, drukt de bijbel zich zeer nauwkeurig uit. Hij zegt: „Er zij een uitspansel" en niet „God schiep, maar Hij ordende, bereidde" een uitspansel, want het ontstond uit datgene wat reeds aanwezig was. Ook hier bestaat het verschil tusschen menschelijke wetenschap en goddelijke bekendmaking hierin, dat voor de eerste het goddelijk werken verborgen blijft achter het voorhangsel dezer wereld; zij teekent alleen den natuurlijken loop der verschijnselen op, zooals zij dat noemt. De bijbel daarentegen gaat uit van God, van Zijn denken, van Zijn bevel als prima causa van al wat is; eerst maakt hij daarvan melding en dan in tweeder instantie eerst van het verschijnsel. Want hij beziet al wat

Sluiten