Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchten. Hoe klein en onaanzienlijk is dikwijls zoo'n zaadkorreltje, zelfs bij groote vruchten, dikwijls nauwelijks zoo groot als een zandkorrel, waarvan er toch 250.000 gaan in een struisvogelei, ja soms nog heel wat kleiner. Menige zaadkorrel van mos, paddestoel, wier en varen is voor het bloote oog onzichtbaar; de zaden van de ongeveer 300.000 soorten dezer gewassen, zouden den kleinsten vingerhoed nog niet vullen! Als wij de planten niet kenden en een engel kwam en hield ons als goddelijk geschenk een handvol kleine, zwarte, schijnbaar doode korreltjes voor, met de verzekering, dat in deze korreltjes een levenskracht schuilde, die spoedig aarde en zee met levende, sclioone, ja zelfs ontzaggelijke groote schepselen zou vervullen, waarvan de geheele menschheid, ja ook de gansche dierenwereld zich zou kunnen voeden; en wanneer hij er bijvoegde dat in ieder zoo'n korreltje een levenskracht verborgen was, waaruit door voortdurende teeling meer kracht zou te voorschijn komen, ja grootere, stoffelijke veranderingen zouden plaats grijpen dan door alle menschelijke machines en apparaten — wij zouden hem niet gelooven! Toch is het zoo. Een slaapbol brengt ongeveer 30.000 zaadkorrels voort, ieder hunner kan weer zulk een plant voortbrengen, zoodat er in de derde generatie 900 millioen kinderen zijn, en lang vóór de tiende genoeg, om alle vastelanden met slaapbollen te bedekken. Zoo berekende prof. Gaussin in Genève, dat een graankorrel, bij honderdvoudige opbrengst, en deze is in Syrië en Egypte niet zeldzaam,

Sluiten