Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijke kracht, tienmaal meer tijd noodig hebben dan om er één te doorloopen. Ook deze wet moet een afspiegeling zijn van een wet en een samenhang van tijd en ruimte in het goddelijk denken, hoe vrij God ook over deze wet, evenals over Zijn andere beschikt. Een andere wet is die van de overwinning van den tijd door den geest, zoodat de werkzaamheid van een wezen in een gegeven tijdruimte te sneller is, naarmate dat wezen geestelijker is. Zoo groeit en leeft de kristal duizende jaren, de boom honderde, de mensch tientallen. Van deze beide wetten uit gezien is het zeer natuurlijk, dat de aarde, die verscheidene duizende quadrillioen maal grooter is dan de mensch en geestelijk zooveel lager staat, een ontzachelijke tijdruimte noodig had tot afkoeling, tot vorming van de aardkorst, tot scheiding van land en water enz., terwijl de mensch, een schepping, die waarlijk niet minder wonderbaar is, in negen maanden tot stand komt.

\ oor deze aarde is een millioen jaren heel wat minder dan voor een boom duizend en voor een mensch honderd jaar. De aarde is een kosmische persoonlijkheid, haar leven beweegt zich in kosmische tijden, e\ enals dat der zon, die zooveel grooter is, in zonnejaren, waarvan er één ongeveer dertig millioen van onze jaren bevat. De menschheid en de mensch, aan wien als eenheid van tijd een omloop om de zon' een seconde der aarde gegeven is, bestaat in een veel' korteren, gecondenseerden tijd. Zoo zou ook een engel die nederdaalde op de aarde in één dag, ja in één

22

Sluiten