Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een mysterieus huwelijk van geest en stof, dat steeds

goddelijke en duivelsche gedachten voortbrengt.

* *

*

Maar ook uwe ziel, het kleine onzichtbare vlammetje, dat gij meent te bespeuren nu eens in het hoofd, dan weer in 't hart, is een wereld in haar geheel, even rijk aan vormen als de geheele aarde, /ij bevat zeeën van lieete lava, dorre zandvlakten, kale, harde, trotsche rotsen, schoone spitsen die zich ten hemel verheffen, oceanen der duisternis, koude, diepe afgronden, waarin godslasterlijke beelden in eigen licht phosphoresceeren. Ons willen en kennen, ons liefhebben en haten is geweven uit tallooze draden, opgebouwd uit duizende invloeden uit onze gansche omgeving, resulteerend uit het spel van de meest verschillende krachten; troebele, lage hartstochten doen groote zand- en slijkbanken ontstaan, maken het water troebel en hinderen den vrijen loop der gedachtenstroomen. Als God in onze hersenen reeds meer dan zeshonderd millioen cellen ziet, dan zal Hij zeker in onze ziel meer geestes-atomen aanschouwen dan zandkorrels op de geheele aarde. Hoe groot is zij in Zijne oogen? Wie kan het begrijpen? Is het reeds een wonder, dat een kind een wereld in 't klein in den moederschoot, in negen maanden ontstaan kan, hoe wonderbaar is het dan niet, dat een ziel in enkele jaren de geheele wereld in millioenen van voorstellingen in zich opneemt, ze ordent en zoo bewaart, dat de eene de andere niet verstoort. Hier worden misschien even talrijke, ingewikkelde, wonderbare

Sluiten