Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen ? Welke woorden zullen met den verpestenden adem over zijn lippen komen ? Zal hij God boeken en zelf een eind maken aan zijn onverdragelijk lot?

Neen! wij weten het: „Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen?' Zoo spreekt hij. Hebben zijn vrienden, deze eerwaardige godvreezende mannen ook geen gelijk, zeggen zij niet veel schoone en ware dingen? Zeker! Van hun standpunt uit zeer zeker. Maar Job vat de zaak anders op, en zij verstaan hem niet, juist omdat zij lager staan dan hij, en hij krijgt in 't eind gelijk.

„Hoe ontzenuwt God," schrijft Dr. A. Zahn, „de bedenkingen en aanklachten van Job? Niet zooals een sterfelijk mensch zulks doen zou, doordat hij de zaak helder uit elkander zet, maar doordat Hij het schepsel zijn rechte plaats aanwijst en het doet buigen voor de oneindige macht en wijsheid Gods. De mensch verdwijnt voor de daden Gods, ontelbaar en menigvuldig gelijk zij zijn. Hij wordt omgeven door louter wonderen. Hun getal doet God schitteren in te heerlijker licht, zoodat de mensch verstommen en de hand op den mond leggen moet. Dat bereikt God ook bij Job.

In Gods redenen treft men niet t geringste verwijt aan over den strijd, dien Job gevoerd heeft om zijn gerechtigheid te handhaven, over zijn diepe, hartbrekende klacht, over zijn verwerping van de redeneeringen zijner vrienden. Wat alleen bestraft wordt is zijn twijfel aan het alwijze bestuur Gods, dat gaat ook over de donkerste raadselen van ons leven en alles richt naar rechtvaardige beginselen.

Sluiten