Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen en verschijnt Samuel niet aan Saul, ja beschrijft niet de oud-Joodsche wijsheid, de kabbala uitvoerig het paradijs, de gehenna, het laatste oordeel? Om op de scheool terug te komen, daaromtrent geloofden de .Joden, en dat zeer terecht, dat hij een bewaarplaats voor de zielen was, waarin deze, ook die der godvreezenden b.v. van een Samuel, zij het dan ook zonder pijn, beroofd van hun lichaam en van het zonnelicht, werkeloos op den Messias moesten wachten, tot de groote overwinnaar over dood en hel na zijn dood nederdaalde, de zegelen van den scheool verbrak en „de gevangenis gevankelijk wegvoerde en met haar opvoer in de hoogte." Nu eerst was het paradijs geopend, waarin Christus als overwinnaar met den moordenaar binnentrad. Deze Joden kenden het leven na den dood beter en nauwkeuriger, dan de meeste Christenen heden ten dage weten, wat hun wacht.

Intusschen bezat David nog geen volledige kennis. Het geheim van de verlossing der heidenen en der geheele schepping was den ouden nog niet geopenbaard, zegt Paulus.

Eerst Paulus, de apostel der volken, kon door de ingeving van den Heiligen Geest, het groote woord van de weeklage der Schepping uitspreken: „Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot

Sluiten