Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof er toch aan? Een klein beetje. Maar wat verlies ik, wanneer hij waar is en ik geloof hem niet9 Alles.

Evenals de bijbel op onovertrefbare manier, in enkele krachtige trekken het ontstaan van deze aardsche w ereld schildert; evenals hij met aangrijpende woorden het geheele klaaglied der schepping en der menschieid uitdrukt, zoo toont hij ons in zijn laatste boek, 111 de „Openbaring van Jezus Christus, welke God' hem gaf om zijne knechten — niet der wereld — te toonen, wat spoedig geschieden zou" niet meer van het aardsche, maar van het hemelsche standpunt uit m groote gezichten, de laatste oordeelen. Vóór den troon van den Eeuwigen, branden de zeven lampen in en rondom dezelve roepen de Cherubim hun „heilig heilig, heilig!" uit en de vier-en-twintig ouderlingen in witte kleederen werpen de gouden kroonen neder en aanbidden, in afwachting van groote dingen. Het boek der schepping, van het geheim der menschheid en haar doen en laten en Gods bemoeienis met haar, ot dusver zelfs voor de engelen met zeven zegelen gesloten, zal nu geopend worden en alle geesten mogen daarin de raadsbesluiten Gods omtrent de aarde, de grondbeginselen Zijner wereldregeering en van Zijn geduld, de schuld der volkeren en de oorzaken van hun oordeel, lezen. God heeft het verzegeld; geen schepsel kan het openen, alleen de eengeboren Zoon, het lam Gods, Hij, door Wien en o ïen eenmaal alle dingen geschapen zijn, mag ze ook oordeelen. En nu schieten uit den troon bliksem-

Sluiten