Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

js de eerste de ware en eeuwige, de laatste een voorbijgaande dwaling.

De stof is een heerlijke gave Gods aan den geest ja, hij is de vorm van den geschapen geest, en dé klove tusschen den geest en deze stof, die tot hem behoort, is een gevolg van de zonde. God zal ook de stof verlossen; Hij heeft haar, evenals den geest g schapen als iets goeds, rein en eeuwig. Waren niet de boomen en de stroomen van het paradijs, de boom

steoSffer;Twen,Cle IiChamen Van Adam ei Eva ook stoffelijk? Hij heeft aan onze ziel ingeplant een ver-

angen naar de stof, naar tastbaarheid en substantie

Hij wil, zoo zegt ons Zijn woord, dit verlangen be-

digen met een lichaam der opstanding uit ware

reeele, tastbare, hemelsche stof. Zou dit heerlijke

ichaam, vol van krachten, in een wereld zonder stof

op een nieuwe aarde zonder stof, eeuwig moeten

oortbestaan? Wat een absurditeit! Wel echter over-

n heerlii^ St°f de Eardsche evenzeer

heerlijkheid en pracht, als het lichaam dergenen

versmachte^11 ^ ^ ™arin "ï

# #

Het groote kenmerk van deze nieuwe schepping is lat zij is een schepping in 't licht. Evenals de eerste egon met het machtige woord: „Er zij licht," begint de tweede met de verschijning van den hierlijk®

voorTe 7S ' d°°r ^ lichtki"deren,

voor de Zijnen een eeuwig licht, voor Zijn vijanden

uur vlammen. Nu zullen geen nachten het scheppings-

3

Sluiten