Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring hier en daar er hun aandacht aan schonken, dan was het van uit een archeologisch, maar niet "van uit een kunstoogpunt, terwijl het uit beide zijn moet. Ik zeide zooeven al: Griekenland, en 't Romeinsche rijk zijn ondenkbaar zonder hun kunst, die er één mede is. Welnu, China is dit evenzeer, maar toch bemoeide de sinologie zich tot voor weinig jaren zoo goed als niet met de Chineesche kunst, en zij verbeeldde zich, China zonder die kunst te kennen en haar cultuur te begrijpen.

De ware geschiedenis van China's hooge cultuur staat voor ons te lezen in schilderijen, poëzie en plastiek, in bronzen, porselein en lakwerk, daarin is de ware cultuur in haar fijnste volkomenheid weerspiegeld, en zonder

deze kan niemand, ook de Grootste tfeleerdp niet de

Chineesche volksziel begrijpen.

De Schoonheid is ten alle tijde voor den ontwikkelden Chinees een toevlucht geweest, die hem openstond voor alle ellende en verdriet in het leven en hem er boven verhief.

Een groot Chineesch dichter heeft eens gezegd dat geen verdriet op aarde de artistieke bekoring weerstaan kon van een mooi stuk gele zijde. In dit gezegde ligt een karakteristiek van de Chineesche volksziel opgesloten. De schoone kunsten zijn in China onafscheidelijk van beschaving. Er is een Chineesch woord ,,Shih" dat door de sinologen meestal met „geleerde" wordt vertaald, en met de bijvoeging dat het in oude tijden ook "krijgsman beteekende, maar Chineesche sinologen — die zijn er heusch óók — hebben mij uitgelegd dat het èn „geleerde en „dappere ', „ridderlijke beteekent en tevens onafscheidelijk hiermede een voor kunst diep voelende, wat de Grieken een „musisch mensch" noemden.

In de laatste jaren doet zich het gelukkig verschijnsel

voor, dat er ook sinologen opstaan, al zijn het er nog niet veel, die besef toonen van hoeveel gewicht de Chineesche kunst is voor de studie van China, en die er eene studie van maken, niet enkel uit een oudheid-

Sluiten