Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.CLTX dert OeTrLeerttenxuci.

De inlijving van ons Vaderland bij Frankrijk in 1810, die zooveel verandering op allerlei gebied ten gevolge had, bracht ook een geheelen ommekeer te weeg in de plaatselijke besturen.

Behalve dat het oude bestuur, voor zooveel de rechtspraak betreft, nog tot het midden van 1811 in functie bleef, kwam in het laatst van 1810 een nieuw gemeentebestuur tot stand. Dit bestond uit een Maire, een Adjunct-Maire en een Conseil-Municipal (Municipalen Raad = Gemeenteraad).

De leden van dien Raad, op 12 December 1810, evenals de Maire en zijn adjunct, door den Prefect benoemd, werden den 27 dier maand beƫedigd en geinstalleerd. De Raad vergaderde voor het eerst, 9 Januari 1811.

Weldra zal het dus eene eeuw geleden zijn, dat deze gebeurtenis plaats vond. Het kwam mij belangrijk genoeg voor daarop de aandacht te vestigen en tevens een gedenkschrift samen te stellen, dat de namen bevat van hen, aan wie in dat tijdvak het gemeentelijk bestuur was toevertrouwd, en van de ambtenaren, die daarbij de behulpzame hand boden. Hier volgen alzoo lijsten van :

Sluiten