Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachten leering, op mij heb genomen in die hoedanigheid tot die bespreking mede te werken. Nu meen ik intusschen, als onderdeelen eener bespreking tegenover elkaar stellende de inleiding en de gedachtenwisseling, dat die beteekenis in de eerste plaats is te zoeken, dat nut en die leering het meest zijn te vinden in de gedachtenwisseling. Ook bevat de agenda nog een ander, waarlijk niet minder belangrijk onderwerp — dat ons bovendien aantrekt om den persoon van den inleider, die tevens een redenaar is —, zoodat de beschikbare tijd beperkt is. Het is in hoofdzaak om deze redenen, dat ik zal pogen, voor zooverre het omvangrijke onderwerp het toelaat, de kortheid te betrachten door mij te beperken tot het aangeven, van hoofdpunten, en al aanstonds mij te onthouden van retrospectieve en andere meer of min gebruikelijke algemeene beschouwingen, waartoe het onderwerp zich overigens wel zou leenen. Ik mag echter niet nalaten met een enkel woord mijn erkentelijkheid te betuigen aan het Bestuur voor de bijzonder heusche termen, waarin het zijn verzoek om dit onderwerp hier te komen inleiden, heeft ingekleed. Over een zoo welwillende gezindheid heb ik reden mij te verheugen, nu ik er een beroep op heb te doen, daar een der bezwaren, die ik aanvankelijk opperde, gebrek aan vrijen tijd, dat zich niet liet ondervangen, door onvoorziene omstandigheden, zich nog meer heeft doen gevoelen, dan ik aanvankelijk vermoedde, zoodat ik aan de voorbereiding niet heb kunnen geven, wat ik gewenscht en noodig geacht had. Eenige tegemoetkoming in dat bezwaar werd intusschen gegeven door het schrijven, van het Bestuur, waar dit een aanwijzing behelsde omtrent de behandeling van dit onderwerp, die inderdaad tot besparing van tijd aanleiding gaf. De redactie van de vraag toch zou aanleiding hebben gegeven tot parafraseering om te komen tot een keuze tusschen, de verschillende wijzen van behandeling, die zij mogelijk laat. Maar een beschouwing van de vraag zelve en het doen eener daaruit te motiveeren keuze tusschen die wijzen van behandeling zijn overbodig gemaakt door de ontvangen toelichting, dat het Bestuur hoopte te hooien, mededeelingen omtrent soortgelijke instellingen an het bui-

Sluiten