Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meen, zonder het voorbehoud „hier te lande , dan heb ik te\ ens uitgesproken,, dat zij ook elders niet bestaat en daarmede het gebied betreden van het tweede vraagpunt, straks genoemd. Wat valt omtrent soortgelijke instellingen uit het buitenland

mede te deelen?

Onder het buitenland versta ik hier de landen om ons heen met niet te zeer afwijkende maatschappelijke toestanden, waarin de verwaarloosde en misdadige jeugd in den laatsten tijd een onderwerp is geweest van bizondere zorg of studie, die tot waarneembare maatregelen heeft geleid. De verloopen zomer werd door mij besteed aan een onderzoek naar bepaalde punten van het dwangopvoedingswezen in die landen, waarbij ik uit den aard der zaak ook met andere onderdeelen van de vigeerende stelsels in aanraking kwam, zoodat ik het voorrecht heb mijne beantwoording dezer vraag op eenige persoonlijke waarneming

ter plratse te kunnen gronden,.

Italië beschikt over gevangenissen en opvoedingsgestichten, kent géén derde soort van inrichting.

Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen van gelijksoortige strekking als het onze; kinderen, die zonder oordeel des ondersoheids strafbare feiten hebben begaan, worden in een opvoedingsgesticht geplaatst. Hun aantal is zeer geiing en nog geringer is dat van jeugdige delinquenten, die veroordeeld, naar een bizondere bepaling eveneens daarin worden ondergebracht. Het is krachtens een wet op de openbare veiligheid dat het overgroote meerendeel der eigenlijke dwangopvoedelingen wegens leeglooperij, bedelarij of landlooperij in de gestichten wordt opgenomen. De gestichten zijn voor een gedeelte van, den staat, voor een belangrijk grooter gedeelte van particuliere vereenigingen of personen. Het is de bedoeling dat de staatsgestichten de zwaardere, de private inrichtingen de lichtere gevallen herbergen. Yan een meer of minder algemeen aan te nemen stel hoofdbeginselen voor de toepassing der dwangopvoeding, van gewilde overeenstemming omtrent de grond-denkbeelden bij de opvoeding zelve, blijkt niet. De gestichten, zoowel die van den staat als die van particulieren,

Sluiten