Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geerlijken uit de staatsopvoedingsgesticliten worden er bij wijze van disciplinairen maatregel geplaatst, de daaruit voorwaardelijk ontslagenen worden bij misdraging in de maatschappij er voorloopig in opgenomen. Het gesticht maakt bovendien een deel uit van de groote gevangenis van Gent, en draagt daarvan in zijn inrichting en regime onvermijdelijk het cachet. Het laat zich dan ook ten slotte het best rangschikken onder de gevangenissen voor jeugdige veroordeelden.

Wat de „correction paternelle" aangaat, deze wordt ten uitvoer gelegd in de gewone „prisons secundaires".

Ook hier is derhalve geen soortgelijke instelling als de tuchtschool aan te wijzen.

Met Duitschland wordt de vergelijking zeer bemoeilijkt door het legislatieve stelsel. Op penitentiair gebied treft elke staat zijn eigen regeling naar de voor alle geldende bepalingen

van, de Bijkswetgeving.

In het algemeen kan worden gezegd, dat voor de toepassing van de „Zwangserziehung" van het B. S. G. B. en van de Fürsorgeerziehïing van het E. G. zum B. G. B. de landelijke wetgevingen uitgaan van deze hoofddenkbeelden: dat blijvende verzorging ter opvoeding aan het verwaarloosde of zich misdragende kind moet worden gegeven, en dat daarvoor in de eerste plaats gezinsverpleging zich aanbeveelt en eerst in de tweede plaats gestichtsverpleging in aanmerking komt, die voor een eersten proeftijd ter beoordeeling van het kind en voor de kinderen, wier geestelijke of lichamelijke toestand bizondere zorgen eischt en het voor gezinsverpleging minder geschikt maakt, goede diensten kan bewijzen.

Opgelegde vrijheidsstraffen worden ondergaan in gewone gevangenhuizen of in bizondere afdeelingen of gevangenissen voor jeugdige veroordeelden.

In dergelijk stelsel is voor een derde soort inrichting geen

plaats.

boort gelijk bezwaar als in Duitschland, is verbonden aan het opsporen in Zwitserland, met zijn talrijke kantons, die volslagen autonomie op dit gebied bezitten.

Sluiten