Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, ten minste den leeftijd van G jaren bereikt hebbende, die een strafbaar feit hebben gepleegd of zoozeer verwaarloosd of verdorven zijn, dat zij schadelijk op anderen zouden inwerken, terwijl degenen onder dezen, die zich aan zeer ernstige misdrijven hebben, schuldig gemaakt of in een zeer ernstige mate zedelijk verdorven blijken, mits zij 12 jaren oud zijn, in een afzonderlijk gesticht van deze soort worden saamgebracht; dit moet dan een siaatsgesticht zijn, terwijl de andere van deze soort particuliere inrichtingen kunnen wezen, hetgeen steeds met die van de eerste soort het geval is. De oprichting van de derde soort van gestichten wordt overgelaten aan de gemeenten en deze „Tvangskole" staat onder het toezicht van de plaatselijke school-autoriteit. Zij is bestemd tot opneming vooreerst van kinderen, die de school verzuimen of zich daar ernstig misdragen, en voorts voor kinderen, die onder den leeftijd van 15 jaren een strafbaar feit plegen, waarvoor geen strafrechterlijke vervolging plaats heeft, terwijl een maatregel van verdere strekking met het oog op den aard van het kind en van zijne omgeving niet noodig wordt geacht. De duur der plaatsing is voor beide categoriën van kinderen ten hoogste 6 maanden. Het zijn deze laatste categorie van kinderen en het karakter van den op hen toegepasten maatregel, korte vrijheidsberooving als strafmiddel van opvoedkundigen aard, die de aanknoopingspunten van de Tvangskole met onze tuchtschool vormen.

In de 3 tot dusver opgerichte „Tvangskoler", alle drie voor jongens, heeft de eerste categorie van kinderen, de overwegende meerderheid en domineert het voor deze beoogde doel, steun aan de gewone school te geven. Hieruit laat het zich ook verklaren, dat het gesticht in de twee zomermaanden evenals andere scholen gesloten wordt, ter wille van, een schoonmaak en van de aan het personeel te geven vacantie vooral. Het laat zich verwachten, dat hierin verandering zal worden gebracht. De zaak is nog nieuw en ook op andere punten is nog regeling of wijziging van voorloopige regeling noodig. De gestichten zijn niet opzettelijk voor het doel gebouwd, maar met bestaande gebouwen, die aan een vroegere bestemming konden, worden

Sluiten