Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onttrokken, wordt voorshands genoegen genomen. Op vrije en fraaie ligging met ruim uitzicht is intusschen gelet evenals bij de „Skolehjem". Daaraan wordt trouwens ook in andere landen groot gewicht gehecht voor de dwangopvoedingsgestichten om den heilzamen invloed, die naar de zeer verbreide ervaring daarvan uitgaat.

De „Tvangskole" bij Chr.stiania, die als type kan worden genomen, heeft plaats voor 40 verpleegden. Tot een systematische indeeling is men nog niet gekomen. Stipte gehoorzaamheid, ordelijk gedrag en goede manieren worden geëischt; op den grondslag van strenge tucht wordt eenige vrijheid van beweging, gelegenheid tot ontspanning gelaten, maar de knapen blijven voortdurend onder toezicht.

Belooningen worden niet gegeven, tenzij in den vorm van opdrachten, die eenig vertrouwen onderstellen. Als bestraffingen komen voor : vermaning onder vier oogen en berisping in het openbaar, straf-exercitie in, den vrijen tijd of ook langer, opsluiting in een cel, en lichamelijke kastijding.

Aan school-onderwijs en handenarbeid wordt een gelijk aantal uren besteed, de handenarbeid bepaalt zich tot huishoudelijk werk, tuinarbeid en slöyd in papier en hout. De directeur, tevens onderwijzer, woont bij het gesticht, niet daarin,; de tweede onderwijzer en de assistent voor tuinwerk en slöyd eveneens, doch d >ze slapen om beurten in het gesticht zelf.

Als algemeene opmerking kan hier nog aan worden toegevoegd, dat in, Noorwegen, als in Zwitserland, het merkbaar streven is, niet uit theorie de eischen te hoog te stellen, doch zich tot het in de practijk bereikbare te beperken, en ook het verblijf in het gesticht als tijdperk van overgang te doen beschouwen en voor zoover mogelijk aan het gewone leven in de maatschappij aan te passen.

Deze enkele grepen, die ik eenigszins stelselmatig heb gedaan uit den rijken schat van gegevens, die een studie van het dwangopvoedingswezen in het buitenland oplevert, M. d. A ., zullen naar ik vertrouw voldoende zijn, om den indruk te geven dat inderdaad aldaar geen soortgelijk instituut als de tuchtschool

Sluiten