Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hier het woord over deze quaestie heb gevoerd is geweest om te voorkomen, dat het wantrouwen, waarmede de tuchtscholen zijn ontvangen, zou verminderen. Wordt mijn oordeel over die inrichtingen beschaamd, dan zal ik mij er in verblijden ; hetgeen ik hier vernam geeft mij vooralsnog geen reden mijn bezwaren terug te nemen.

De heer Me. J. Simon van der Aa. Ja, M. de Voorzitter, de heer Gunning heeft eenige qualificaties ten beste gegeven, waartegenover het inderdaad wenschelijk is terstond enkele opmerkingen te stellen, om verder misverstand te voorkomen. Vooreerst deze, dat ik hier niet heb gesproken als officiéél persoon maar als gewoon lid van den Bond tot Kinderbescherming. Hij en degenen die met hem hier gekomen mochten zijn, om van de zijde der Regeering officieel te hooren wat en hoe de tuchtscholen zullen worden, hebben zich misrekend, maar de teleurstelling hebben zij naar het mij voorkomt aan zich zelf te wijten. Immers het programma voor deze vergadering vermeldt bij elk onderwerp slechts den naam van den, inleider, doch vermijdt eenige qualiteit te noemen of eenige titulatuur te geven.

Voort is het standpunt van den heer Gunning, waar hij de tuchtschool als opvoedingsgesticht betitelt en daarmee gelijkstelt — hij houde mij hier een eenigszins harde uitdrukking ten goede — bepaald onjuist en volstrekt in strijd met het stelsel der wet. De tuchtschool is een strafgesticht en de tuchtscholen zijn niet bestemd om de Eijks-Opvoedingsgestichten, maar om de gevangenissen te vervangen. De heer Gunning legt in zijn veroordeeling e©n verkeerden maatstaf van vergelijking aan.

Eindelijk nog dit. Ik ben hier niet gekomen om te doceeren; nog minder om een reeds in de wet vastgelegd stelsel achteraf te verdedigen, maar om de bespreking van een onderdeel van dat stelsel, de tuchtscholen in te leiden, en dan te hooren wat anderen daarover in het midden zouden brengen tot opbouw van die instelling. Ik voeg er aan toe dat ik mij voorgesteld had, dat niemand beter in staat zou zijn tot het leveren van daartoe nuttige bijdragen dan juist de heer Gunning, de privaat-

Sluiten