Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den lieer Gerhard, maar wensch toch even op te merken, dat, wanneer zijn denkbeeld toepassing vond, om degenen bij wie kwade sporen ontdekt worden in tuchtscholen te plaatsen, zoo ongeveer alle kinderen er in zouden gaan. Zoo staat de

quaestie dan ook niet.

Na het gehoorde van de heeren Simon van der Aa en Lort van der Linden is er nog iets zwevends in de zaak, waarop ik nadruk wensch te leggen. Yan den heer Cort van der Linden hoorden wij eerst, dat het geen opvoedings-gestichten zullen zijn maar gelukkig heeft hij die uitspraak later wat verzacht in zijne nadere toelichting door te zeggen, dat het eigenlijk wel opvoedingsgestichten zullen zijn. Zullen die inrichtingen nuttig werken, dan moet men ze niet gaan omschrijven als strafinrichtingen maar als opvoedingsinrichtingen met een heel bijzonder, speciaal karakter. Men stelle althans niet voorop, dat het geen opvoedingsgestichten zijn zullen. De tuchtscholen moeten dit juist in de eerste plaats zijn. De heer Cort van der Linden heeft in dezen de hoogste bevoegdheid en wanneer hij dan zoo ver gaat, dat hij zegt, dat de tuchtscholen ook moeten dienen voor kinderen, die onverbeterlijk bleken te zijn, dan wijst dat zeggen op eene omstandigheid waarmede nauwkeurig rekening gehouden zal moeten worden, n.1. dat er tuchtscholen van onderscheiden aard zullen moeten zijn; want een tuchtschool waarin men kinderen plaatst, die men als onverbeterlijk beschouwt, zal een heel ander karakter moeten dragen dan die welke dienen moet tot het opnemen van kinderen, die door verkeerde opvoeding op den verkeerden weg zijn geraakt, en van wie nog met alle reden betering mag worden verwacht. Ik hoop, dat die laatste soort scholen de hoofdgroep zullen vormen maar ik moet erkennen, dat dit stelsel moeielijk zal zijn vol te houden wanneer het voornemen wordt uitgevoerd om de kinderen voor eenige weken in zulk een school te plaatsen. Als dat de bedoeling is, dan is die school eene strafinrichting. Niet voor eenige weken zendt men een kind naar eene inrichting om het te verbeteren ; plaatsing gedurende zulk een tijd is dus straf.

De heer Cort van der Linden zal wel gelijk hebben wanneer

Sluiten