Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de macht over zijn kinderen worden ontzet? Het zoude een wreede, onbillijke hardheid zijn. En wanneer men den kinderen in dezen wil te hulp komen, zoo behoort dit te geschieden niet door hen van de ouders, die misschien zielsveel van de kinderen houden, weg te nemen, maar door op andere wijze aan den bestaanden droevigen toestand een einde te maken. Door een goed georganiseerde armenzorg, door financiƫelen steun, door het geven van hulp in de huishouding, door het verstrekken van gelegenheid, waar de kinderen tusschen en na'de schooltijden kunnen onderdak komen, enz. enz., allermeest door de ouders zelf weerbaar te maken in den strijd des levens. Wie den toestand wil beƫindigen door de kinderen zonder meer, definitief van de ouders weg te nemen, ziet voorbij, dat hij op deze wijze een gezin uit elkaar rukt, hetwelk met eenigen anderen steun behoorlijk bij elkaar had kunnen blijven. Men stelle toch ten slotte het belang van het gezinsleven boven dat van het kind alleen en vergete niet, dat het gezin toch meer dan het individu de eenheid is, waaruit de maatschappij wordt opgebouwd. Bovendien, door in gevallen als het omschrevene ontzetting reeds mogelijk te achten, dreigen wij het principieel onderscheid tusschen ontzetting en ontheffing uit het oog te verliezen. De bedoelde ouders zijn toch ongetwijfeld aan te duiden als onmachtig. En voor onmachtigen is ingesteld de ontheffing, niet de ontzetting. Past men ontzetting toe ook op ouders ondanks hun verzet, die niet onwaardig zijn, doch enkel onmachtig, zoo verwart men beide instellingen en ontduikt men de wet, die ontheffing alleen toelaat bij medewerking, althans niet-verzet van de betrokken ouders. Een groot gevaar ten slotte van een al te spoedig ontzetten van ouders uit hun macht, ook al ontbreekt het subjectief element, ligt ook hierin, dat vele instellingen en personen, die anders nog wel hun best zouden doen om de ongelukkigen op streek te helpen, dit allicht gullen gaan nalaten zoodra zij weten,

Sluiten