Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden maar al te gaarne door ouders aan een vereeniging, die hen in een gesticht of gezin elders onderbracht, overgedragen, zoolang dit enkel verlichting van de zorgen des huishoudens ten gevolge had. Maar tegen den tijd, dat de bestedeling 15 of 16 jaar oud werd, en iets in het huishouden kon helpen verdienen, werd hij teruggehaald, ook al was de verplegende vereeniging van oordeel, dat juist nu terugkeer bij den ouder zeer bedenkelijk zou zijn. M. a. w. een contract van uitbesteding was te allen tijde herroepelijk, krachtens het absoluut karakter van het ouderlijk gezag. En om nu in dergelijke gevallen het belang van het kind te beschermen tegen een dergelijk optreden van den ouder, werd de mogelijkheid ingevoerd, bij overname van een kind door een vereeniging, de macht van den ouder buiten functie te stellen. Ziedaar de voornaamste bedoeling van het instituut der ontheffing. Het is misschien jammer, dat men bij de opstelling der kinderwetten om den bedoelden misstand te weren, zulk een paardenmiddel als de verbreking van het ouderlijke gezag heeft voorgesteld. Wellicht had hetzelfde eenvoudiger kunnen worden bereikt door de enkele bepaling, dat een uitbestedingscontract, gesloten onder rechterlijke goedkeuring, ook enkel onder zoodanige goedkeuring kan worden ontbonden. Maar we hebben thans in de wet daarvoor het instituut van ontheffing, en het schijnt mij een reageeren op hetgeen men toen gewild heeft wanneer men voor ontheffing zoodanige zware eischen stelt als tbans veelal geschiedt. Inderdaad is menige voogdijraad moeilijker, wanneer het een ontheffingsaanvrage geldt, dan waar ontzetting moet worden aangevraagd.

Zooveel over hetgeen de wet en hare geschiedenis ons in dezen leeren. Nu komt het mij voor, dat alle verdere argumentatie eigenlijk meer handelt over hetgeen wenschelijk zoude zijn, dan wel over hetgeen thans rechtens heeft te geschieden. Toch moet men voorzichtig zijn en niet datgene, wat men wenschelijk acht, invloed laten uitoefenen bij de

Sluiten