Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepassing, maar enkel en alleen bij de in gebreke blijvende instellingen van armenzorg en de organisatie van armenzorg in het algemeen.

Wanneer ik dit nog mag ophelderen met een voorbeeld uit de practijk, zou ik willen noemen het geval van een kindsche moeder, wier 14 jarige zoon, zeer zeker buiten de schuld der moeder, doch tengevolge van haar toestand geheel dreigde op den verkeerden weg te geraken. Voeding en kleeding werden ergerlijk verwaarloosd en de opvoeding liet alles te wenschen. Ik vermeld b. v. alleen, dat de jongen steeds met de moeder in hetzelfde bed sliep. Zeer zeker zou het beter zijn, als aan dezen toestand een eind gemaakt had kunnen worden, b. v. door de moeder onder curateele te stellen. Maar gesteld al, dit -ware gebeurd, hoe zou men dan nog den jongen hier of daar geplaatst hebben gekregen, waar er in het geheel geen middelen waren om dergelijke uitbesteding te betalen, of zelfs ook maar daartoe bij te dragen. Verre de meest practisclie oplossing was die, met welke zich de betrokken Voogdijraad na eenige aarzeling accoord verklaarde, de moeder te doen ontzetten uit haar macht. De hardheid, die dit oogenschijnlijk opleverde, werd trouwens getemperd door de omstandigheid, dat de moeder van de geheele zaak al heel weinig begreep. Nu wordt ons echter tegengeworpen, dat wij door een verwarring der grenzen, als waaraan wij ons zouden schuldig maken, groot nadeel zouden stichten. Armenzorg zou zich al te gemakkelijk lalen ontlasten van de zorg voor een groot aantal gevallen, welke eigenlijk toch op haar weg zouden liggen, en een verbetering van armenzorg zoude daardoor juist worden tegengehouden. Ik veroorloof mij voorloopig van onze philanthropie nog beter denkbeeld te koesteren. Maar in elk geval mag het plichtverzuim, waaraan armenzorg zich veelal schuldig maakt, nimmer tot voorwendsel dienen, dat nu ook de organen van kinderbescherming het water maar over den akker zouden laten loopen.

Sluiten