Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zeide straks dat in menig opzicht de armenzorg een voorbeeld had te nemen aan de kinderbescherming. Inderdaad steken de toestanden op het gebied van kinderbescherming in menig opzicht gunstig af bij die op het gebied van armenzorg. Waar op het terrein van armenzorg het geroep om samenwerking eerst van eenige jaren her dagteekent, was deze eisch op het gebied van kinderbescherming reeds veel vroeger gesteld, en ik vraag U, of ooit de kinderwetten wel zouden zijn tot stand gekomen, als niet reeds lang voordat men op gebied van armenzorg tot eenige communis opinio in sommige opzichten was gekomen, inzake kinderbescherming een communis opinio omtrent de noodzakelijkheid van krachtige staatshulp reeds lang had bestaan.

Misschien is het juist het feit, dat de krachtdadige kinderbescherming eerst van later tijd dagteekent — ik zonder hierbij natuurlijk de zorg voor algeheele weezen uit — waardoor het werk der kinderbescherming zooveel beter is georganiseerd dan dat der algemeene armenzorg. Talloos zijn de armenzorginstellingen, eerbiedwaardiger door ouderdom dan door juistheid van inzicht en vatbaarheid om zich aan nieuwe toestanden aan te passen. Vele er van zijn een paar eeuwen oud, waarvan echter de tegenwoordige beoordeelaar, onpartijdig de zaak beziende, zou moeten toegeven, dat het geld en de moeite, die zij in een bepaalde richting moeten aanwenden, veel beter in andere richting zouden kunnen worden gebruikt. Nog wil ik er op wijzen, dat wij op het terrein van kinderbescherming hebben zoo iets als waarnaar bij armenzorg thans algemeen wordt verlangd, te weten een centraal orgaan, den voogdijraad.

Ik heb hedenmiddag tot nu toe enkel gesproken over het voogdij raadswerk als dat, bestaande in het aanvragen van ontzetting en ontheffing. Maar wij moeten niet vergeten, dat een groot gedeelte van zijn arbeid, en m. i. ongetwijfeld wel het belangrijkste gedeelte van zijn arbeid, elders ligt, n.1. in het vormen van een centraal punt tusschen

Sluiten