Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarverslag

uitgebracht in de Vergadering van 11 Juni 1910.

M. H.!

Alvorens over te gaan tot de vermelding van hetgeen onzen Bond in het bijzonder betreft, zij het mij vergund evenals gewoonlijk, zeer beknopt in herinnering te brengen de veranderingen en verbeteringen, die sedert ons laatste verslag weer in de Kinderwetten of in de maatregelen tot uitvoering zijn aangebracht. Wat betreft de gerechtelijke zorg voor de misdadige en verwaarloosde jeugd mogen wij met dankbaarheid wijzen op de subsidies toegestaan aan vereenigingen Pro Juventute, teneinde daarvoor aan te stellen Ambtenaars voor de Kinderwetten, wier taak het in hoofdzaak is: te hulp te komen aan het al te drukke patronagewerk, toezicht te houden op kinderen die door den Officier van Justitie niet verder worden vervolgd, ook op die welke door den strafrechter aan hun ouders zijn teruggegeven en op de ontslagen tuchtscholieren. Ook wordt hun in kinderstrafzaken het voorloopig onderzoek opgedragen, waardoor in vele gevallen de berechting niet onbelangrijk wordt bespoedigd. De voogdijraden maken nog weinig gebruik van de hulp van den Ambtenaar, teneinde kinderen onder zijn toezicht te plaatsen; doch de Pro Juventute's die in de gelegenheid zijn gesteld zulk een Ambtenaar aan te stellen, zijn eenstemmig in haar groote waardeering van de hulp, die haar op deze wijze is geworden, waardoor zij weer opgewassen zijn tegen haar opgenomen taak, die dreigde te zwaar te worden voor haar krachten,

Sluiten