Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van welken omvang de werking der Kinderwetten langzamerhand is geworden, kan reeds eenigszins worden opgemaakt uit het „Overzicht over de werking der Kinderwetten gedurende de periode 1 December 1905 tot 1 Januari 1908 , waarvan door Z.Exc. den Minister van Justitie een exemplaar aan onzen Bond is aangeboden, en dat nu in onze Bibliotheek geplaatst is ten gebruike van onze leden.

Ook is de samenwerking van de particuliere vereenigingen met de Regeering met groote schreden in de goede richting voortgegaan. Het is alsof alle moeilijkheden, die zich in 'tbegin hebben voorgedaan, langzamerhand zijn overwonnen en plaats gemaakt hebben voor de grootst mogelijke overeenstemming, met het bewuste doel elkaar te helpen en te steunen en eendrachtig samen te werken. Het aantal vereenigingen, dat zich ten doel stelt de zorg voor regeeringskinderen op zich te nemen of zich met de voogdij te belasten, blijft dan ook nog voortdurend toenemen.

Met groote energie is door Minister Nelissen de taak, zoo krachtig door hem aangevat, voortgezet om de Kinderwetten zoo volmaakt mogelijk te maken, en in de eerste plaats tegemoet te komen aan in de practijk gebleken bezwaren. Een woord van hulde mag hier niet ontbreken, en tevens een betuiging van teleurstelling, dat zijn krachten op den duur zijn gebleken niet opgewassen te zijn tegen den veelomvattenden werkkring, waaraan hij zich met zooveel inspanning en ijver wijdde. Nu heeft hij de voltooiing van zijn taak aan zijn opvolger Mr. Rbgout moeten overlaten en heeft niet meer kunnen afwerken zijn plan om ook een „Herziening der Strafrechtelijke Kinderwetten" tot stand te brengen. Ten einde toch zich geheel op de hoogte te stellen van „die bezwaren, welke zij, die door ambt, functie of liefdadige werkzaamheid tot het nastreven van het doel der Kinderwetten zijn geroepen, in hun arbeid hebben opgemerkt", was in September j.1. door hem een circulaire gericht aan alle genoemde personen

Sluiten