Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetten en van de daarmee verband houdende artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering besproken. Inleiders waren de Heeren J. R. Snoeck Henkemans en Mr. J. A. van Hamel. Met groote aandacht werden de sprekers door de talrijke aanwezigen, waaronder wij Mr. H. C. Dresselhuys, Hoofd der afdeeling gevangeniswezen, rijkstucht en opvoedingswezen van het departement van Justitie, als vertegenwoordiger van den Minister mochten rekenen, gevolgd in hun beschouwingen en opmerkingen; opgewekt waren de discussies en het moet voor de sprekers een voldoening zijn, dat bij de beraadslaging in de Tweede Kamer op veel van hetgeen hier te berde werd gebracht de aandacht werd gevestigd, en aan vele wenschen is tegemoetgekomen in het vaststellen van de sedert uitgevaardigde en in werking getreden Wetswijziging. Ook onze Bond mag er met voldoening op wijzen weer te hebben meegewerkt tot het vormen van een publieke meening in belangrijke zaken de kinderbescherming betreffende en tot het nemen van de gewenschte maatregelen.

Het stenografisch verslag van die vergadering werd in no. 11 van onze „Mededeelingen" met het jaarverslag aan onze leden toegezonden.

Na afloop van de „Openbare" werd de Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden, waarin de door art. 17 der statuten voorgeschreven werkzaamheden werden verricht.

De periodiek aftredende leden van het Bestuur Prof. Mr. G. A. van Hamel, Dr. N. P. van Spanje en de heer F. Kortlang J.E.zn. werden herkozen. Zij namen de herbenoeming aan.

Gedurende den tijd, waarover dit verslag loopt, zijn weer als gewoonlijk vele uitnoodigingen ontvangen tot bijwoning van opening of inwijding van nieuwe instellingen of gestichten. Zooveel mogelijk heeft het Bestuur daaraan voldaan, doch het schijnt niet noodig die alle hier te vermelden, alleen zij genoemd dat de Secretaris den Bond vertegen-

Sluiten