Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordigde op een vergadering te Zwolle, belegd door de Vereeniging Hoofden van Scholen en waar besproken werd: „de invloed van de Kinderwetten op ons schoolwezen". De oprich ting van zoogenaamde gemeentelijke tuchtscholen kwam daar ter sprake. — Wat de buitenlandsche uitnoodigingen aangaat, die moesten hoofdzakelijk om financieële redenen worden afgewezen. Doch op het in October a.s. te Washington te houden Pénitentiair Congres zal onze Bond door Mr. J. A. van Hamel vertegenwoordigd worden.

Ons orgaan het „Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming", kost veel gold door de gratis toezending aan alle leden. Er zal getracht worden een nadere regeling met den uitgever te treffen. Want wij kunnen het niet missen. Behalve geregelde verslagen van al hetgeen op het gebied der Kinderbescherming voorvalt, bevat het ook steeds de Koninklijke Besluiten en Wetsontwerpen op dat gebied betrekking hebbende, benevens besprekingen van belangrijke onderwerpen, die aan de orde van den dag zijn. Het is dus bijna onmisbaar voor allen die op het gebied der Kinderbescherming werkzaam zijn. Alleen moet ons de oude klacht van 't hart, dat de leden veel te weinig inzenden om onderwerpen te bespreken, die hun belang inboezemen, en zoo den inhoud meer afwisselend te maken. De Secietaiis blijft verzoeken om geregelde toezending van verslagen.

Van onze „Mededeelingen" worden nog telkens exemplaren aangevraagd, zoo zelfs dat van de oudere verschillende nummers niet meer voorhanden zijn.

Van de bibliotheek wordt nog voortdurend, een ruim gebruik gemaakt; hetzij een enkel boek wordt aangevraagd of, voor het opzetten van een bepaalde studie, alle boeken en verslagen die over dat onderwerp aanwezig zijn. Een gedrukte catalogus is er niet, maar bij den Secretaris kan

men alle inlichtingen inwinnen.

Inlichtingen worden bij onzen Bond, als Centraal-Bureau voor Nederland niet zooveel meer gevraagd ais vroeger;

Sluiten