Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen den Bt. Tiloeng en den Bt. Amai-Ambit ligt weder het diepe smalle dal van de Sei Raoen-kanan 1).

14. Dal van de Mandai beneden Na Raoen, dat van de Sei Raoen kira en van de Sei Sanjai.

15. Bt. Liang-Agang (946 M.), Bt. Aoe (1051 M.) en Bt. Pali (1338 M.), de Agang-reeks.

16. Dal van de Mandai boven Na Raoen.

17. Tuf bergen ten Oosten van het Mandai-dal.

Geen der zijrivieren van de Sei Mandai ontwatert een zoo groot gebied van dit gedeelte van het Müller-gebergte als de Kalis. De rivier ontspringt niet ver van de Seï Sanjai ten Westen van de Agang-reeks, loopt eerst sterk kronkelend in westelijke richting, dus langs de zuidzijde van de Tiloeng-reeks en het Gëgarimassief, om eerst veel meer westelijk zijn loop in noord-noordwestelijke richting naar het Mandai-dal te vervolgen. De Bt. Tiloeng en het Gëgari-massief zijn de beide breedste pijlers, die van het vroegere plateauland zijn overgebleven. De top van den Tiloeng bestaat uit een zwak noordwaarts hellende vlakte, ongeveer 3 KM8, groot. De gedaante van deze vlakte is ongeveer die van een vierkant, waarvan de zijden naar de hoofdwindstreken zijn gericht, alleen aan de zuidzijde wordt de regelmatige gedaante door eenige uitloopers gestoord; daar verheft zich ook op de Tiloeng-vlakte, die aan den noordrand 872 M. hoog is, een stuk van een hooger terras, waarvan de top een hoogte van 1112 M. bereikt. Grooter en ook hooger dan de Bt. Tiloeng is het Gëgari-massief, dat door talrijke uitloopers meer verdeeld is, en dan ook niet door den strengen eenvoud van lijnen de aandacht zoozeer tot zich trekt als de Bt Tiloeng. Ook is de ligging minder geïsoleerd en daardoor minder in het oog vallend.

1) Kanan, rechts, en kira of kiba (Daj.), links, wordt bij rivieren juist in een zin gebruikt,

tegengesteld aan den bij ons heerschenden, daar zij rechts en links rekenen, zich daarbij met

het gelaat stroomopwaarts gericht denkend. Er wordt dan ook wel eens moedik, stroomopgaan

of stroomopgaand, bij gevoegd5 zoo is dan, wat door ons een linkerzijriviertje wordt ge¬

noemd, een sintang (papan) kanan moedik. Zoo ontstaat de Sei Raoen uit de vereeniging

van twee bronrivieren, waarvan de linker dus ook de Sei Raoen kanan, de rechter de Sei

Raoen kiba genoemd wordt.

6

Sluiten