Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Des avonds te 5 uren kwam uit het Westen van den Koedjau een onweerswolk naar ons toedrijven, die al spoedig den Bt. Këlam omhulde. Hevige elektrische ontladingen hadden rondom plaats en tot 7 p. m. hield een zware regen aan, die daarna allengs verminderde.

9 Mei. Wij bleven op den top overnachten en des morgens bij het

opgaan van de zon zagen wij het geheele landschap beneden ons met een witte wolkenmassa bedekt. Te half tien lag de wolkenbank reeds op halverhoogte van den berg en te 11 uren raakte jusit nog de onderkant van de nu reeds veelvuldig gebroken wolkenlaag den top van den Bt. Këlam.

Toen ik te 1 uur mijne reeks van barometer-waarnemingen gedurende 24 opeenvolgende uren had ten einde gebracht, daalden wij vrij snel den berg af en bereikten te 3.30 p. m. weder Roemah Lajang, waar wij des avonds genoten van het schouwspel van een onweder, dat zich op en om den top van den Bt. Këlam ontlastte. Ongetwijfeld biedt de Bt. Këlam een interessant stuk bergklimsport, en wezenlijke gevaren zijn er voor een eenigszins geoefend man niet aan verbonden. Al moet dan ook erkend worden, dat de Bt. Këlam door Baedeker onder de rubriek „nur für Schwindelfreie" zou worden gebracht, toch is het zeker, dat in de door Croockewit (7 p. 289) gegevene, overigens vertrouwbare beschrijving van den Këlam de gevaren, aan de bestijging verbonden, te sterk zijn gekleurd.

10 Mei. Na in Roemah Lajang overnacht te hebben, keerden wij

langs denzelfden weg weder terug; vóór zonsondergang bereikten wij de Kapoewas. De prachtige verlichting maakte het laatste deel van onzen tocht en de vaart op deze majestueuse rivier naar Sintang tot een onverdeeld genot. Blad 21 van de atlas

Pënai-gebergte en den Sëtoengoel maar niet den Këlam bezocht, aanleiding op zijn geologische schetskaart Këlam, Pënai en Sëtoengoel met dezelfde kleur te teekenen en tot dezelfde formatie, het Boven-Eoceen, te rekenen. Dit is stellig onjuist5 met den zandsteen van den Bt. Sëtoengoel en het Pënai-gebergte heeft het gesteente van den Bt. Këlam niets te maken. Overigens is de porphyriet van den Këlam zonder twijfel veel ouder dan de zandsteen van den Pënai en den Sëtoengoel.

Sluiten