Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepe dal levert bij laag water een aaneenschakeling van de fraaiste en leerrijkste profielen omtrent plooiing, wringing, walsing, verbrokkeling en overschuiving van lagen door bergdruk. Bijzonder hooge en groote rolsteenbanken komen aan de bochten der rivier voor en de grootte en talrijkheid der schuifsteenen bewijst, dat de Mëdjoewai in verhouding tot haar breedte een zeer groot transporteerend vermogen bezit, hetgeen aan haar sterk verval moet worden toegeschreven. Nauwkeurig onderzoek der karangans leidde tot het resultaat, dat vulkanische gesteenten in het stroomgebied van de Mëdjoewai ontbreken. Onder de rolsteenen merkte ik op dioriet, diabaas, waaronder prachtige, zeer grofkorrelige variëteiten, enstatiet-diabaas, uraliet-diabaas, vitrophyriet, gabbro, amphibool-graniet en amphibool-biotietgraniet, serpentijn, kiezellei, diabaas-amandelsteen, diabaas-tuf, kwartszandsteen en kleilei. De rolsteenbank bij Na Mëdjoewai is bijna uitsluitend uit gesteenten samengesteld, die door de Mëdjoewai zijn aangevoerd; zoo zijn granietblokken er algemeen, terwijl dit gesteente hooger op in de Kapoewas zeer zeldzaam wordt en zelfs boven Na Lapoeng door mij in het geheel niet werd aangetroffen; indien graniet hooger op toch nog in de karangans van de Kapoewas voorkomt, is het daar toch stellig een zeer zeldzaam gesteente. Wel vond ik hooger op een amphibool-graniet, afkomstig uit de Sei Boelit, doch deze is zoo sterk dynamo-metamorph veranderd, dat hij makroskopisch volkomen op een amphiboliet gelijkt.

Te 3 p. m. vertrokken wij weder van Na Mëdjoewai. Kiezellei blijft het heerschende gesteente tot even boven Na Rangin, waar kwartszandsteen en kleilei, nu en dan afwisselend met kiezellei, optreden. Ongeveer i KM. beneden Sei Matang begint diabaas en diabaas-tuf te heerschen, waaruit de oevers in hoofdzaak samengesteld bleken te zijn tot bij Na Ménsikai, waar wij te 5.30 p. m. ons bivouac opsloegen, gedeeltelijk op den rechteroever van de Mënsikai, 87 M. boven den zeespiegel, gedeeltelijk op een rotseiland, dat juist in den mond der rivier ligt. Trots ruim 31/, uur oponthoud legden wij dien dag 14 KM. af.

Sluiten