Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 8o

concordante banken in het genoemde stelsel van praecretaceïsche lagen vormt. Immers de rijen rotsen van amphibool-porphyriet, die aanleiding tot het ontstaan van stroomversnellingen geven, staan veelal, zooals bijv. bij de Riam Mëlalang, de Goeroeng Boewang en de Goeroeng Balik, in zuiver oost-westelijke richting in het rivierbed geschaard, dus in een richting overeenkomende met de strekkingsrichting der gesteenten. Interessant is het voorkomen van een gang van amphibool-andesiet aan den linkeroever, 100 Meter beneden de Sei. Pëmali, die echter slechts over een zeer korten afstand is bloot gelegd. Die gang breekt door gesilificeerde tufbreccie; het gedeelte, dat grenst aan het nevengesteente is geheel glasachtig en zou bijna obsidiaan mogen genoemd worden. Xaar mate men zich van het grensvlak verwijdert, wordt het gesteente geleidelijk armer aan glas en op 3 Meter afstand daarvan is het een normale andesiet met mikrolithische grondmassa. Hier en daar treden in het stroombed ook rotsen op van kwarts-porphyriet, welk gesteente waarschijnlijk gangen vormt. Ten Noorden van de Sei. Laki wordt de tufbreccie langs de oevers vervangen door witten kwartsiet waarvan de lagen, evenals die der tufbreccie, steil staan, geplooid zijn en doorbroken worden door talrijke gangen van amphiboolporphyriet en kwarts-porphyriet. Tusschen de riam Pajang en de riam Toentoen stroomt de rivier door een klein massief van granitiet en amphibool-granitiet. Door bergdruk is het graniet sterk schieferig geworden en gelijkt daardoor op vele plaatsen, vooral makroskopisch, zeer op gneis. Niet zelden is de granitiet geïnjicieerd door talrijke aderen van muscoviet-pegmatiet; door bergdruk is dan daaruit een gesteente ontstaan, dat makroskopisch uit afwisselende lagen van fijne biotiet en grove muscoviet-gneis schijnt te zijn opgebouwd. Bij de riam Ambang wordt de granitiet vervangen door protogien-graniet, die insgelijks gneisachtig door bergdruk is geworden. In dit granietterrein werden ook op talrijke, op de kaart aangegeven plaatsen, gangen van amphibool-porphyriet aangetroffen. In dezen amphibool-porphyriet komt op de meeste plaatsen vrij wat biotiet en

Sluiten