Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk verkiezeld hout aangetroffen. Zoodra ik echter nu het vulkanische gebied, waarin andesiet-tuffen een rol schijnen te spelen, had betreden, begint er tegelijkertijd in de rolsteenbanken verkiezeld hout op treden. De stukken daarvan zijn weinig afgerond en dragen geen sporen van vervoer door het water over aanzienlijken afstand. Van af dit punt stroomafwaarts bleek verkiezeld hout in geen enkele rolsteenbank meer te ontbreken. De gevolgtrekking ligt voor de hand, dat inderdaad het verkiezelde hout hier, evenals in het Müllergebergte in het stroomgebied van de Mandai in West-Borneo, uit de andesiet-tuffen afkomstig is.

Ik overnachtte op het eiland en ging den volgenden morOctober. gen kort na zonsopgang weder verder. Even beneden Noesa Koetau liggen nog twee andere groote rolsteen-eilanden. De oevers bestaan hier bijna overal uit grint, bedekt door zand en leem. Ruim 5 KM. beneden Noesa Koetau neemt de Samba aan hare rechterzijde weder een belangrijke zijrivier, de Kërëtan, in zich op. Aan den linkeroever is daar in een hoog klif een andesiet-tuf fraai ontbloot. Ongeveer 3 KM. beneden Toembang Kërëtan buigt zich de Samba oostwaarts en over een afstand van 28 KM. blijft haar heerschende stroomrichting dan oostzuidoostelijk. Bij de bocht staat aan den rechteroever een fraaie rotsgroep, de Batoe Bësarro, uit amphibool-andesiet en andesietbreccie gevormd. Hetzelfde gesteente vormt iets lager een fraaie groep van rotseilandjes, waarvan het grootste Noesa Bësarro wordt genoemd. Van dit eilandje zagen wij recht voor ons uit aan den linkeroever eenen tegenhanger van den Batoe Bësarro, Batoe Tëmarro genaamd, samengesteld uit verweerden amphiboolandesiet met breccie-structuur. Het karakter van de rivier en hare naaste omgeving blijft nu geruimen tijd hetzelfde. Het vaarwater blijft gemakkelijk en ongestoord en slechts hier en daar wordt de stroom naast de vrij groote rolsteen-eilanden, zooals Noesa Tëmoetjoek en Noesa Ingéh, vrij sterk versneld. De oevers zijn op de meeste plaatsen laag en slechts hier en daar geven rotspartijen van amphibool-andesiet, augiet-andesiet, andesiet-tuf of andesiet-breccie, gewoonlijk gelegen op plaatsen waar de rivier

Sluiten