Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige bergen omringd worden, bestaat, zooals de terrein-doorsnede langs de oevers ven de Samba leert, grootendeels uit andesiettuf en tufbreccie. Toch zou het voorbarig zijn, hieruit de gevolgtrekking te maken, dat deze vulkanische vormingen van jongeren datum zijn dan bijv. die langs de Embahoe, waar geen losse vulkanische uitwerpsels worden gevonden. De vulkanen van de Samba zijn nl. opgebouwd langs de randen en in een Grabenversenkung in den graniet, die waarschijnlijk nog dieper is geworden, nadat de vulkanische werkzaamheid reeds was begonnen. Zoo kwamen de tuffen en breccies, die in de Grabenversenkung werden opgehoopt, hier ten opzichte van het omringende graniet-gebied in een lager niveau te liggen en zij werden daardoor aan de denudeerende en erodeerende invloeden min of meer onttrokken. Er bestaan goede gronden aan te nemen, dat deze tuffen verkiezeld hout bevatten en er bestaat daarom kans, dat een vergelijkend onderzoek van dit hout en van de verkiezelde houtsoorten uit de tuffen van de Mandai in West-Borneo iets zullen leeren omtrent den relatieven ouderdom van het vulkanische tufgebied van het Müller-gebergte en het vulkanische heuvelland van de Samba. De dislocaties, die de Grabenversenkimg in het granietgebied van de Samba, waarlangs en waarin zich de vulkanen opbouwden, deden ontstaan, verloopen in ongeveer ONO—WZW-richting en komen dus, wat richting betreft, overeen met alle andere voorname dislocaties, die wij in Borneo hebben leeren kennen.

Onafhankelijk van deze drie aanzienlijke vulkaangebieden werden in Centraal-Borneo nog slechts op enkele plaatsen vulkanische gesteenten aangetroffen. Zoo komt b. v. aan de Panai een gang van andesitischen kwarts-amphibool-porphyriet voor (zie kaart IXA), welke daar cretaceïsche afzettingen doorzet. Ook voor de rolsteenen van vulkanische gesteenten, die op talrijke plaatsen in de karangans werden gevonden en welke in de vorige hoofdstukken hier en daar opgenoemd zijn, kon bijna

Sluiten