Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORLOGSORGANISATIËN

VOOR HET

INDISCH LEGER.

Vastgesteld bij ordonnantie van 21 November 1908 (Staatsblad N°. 655).

1. REGELING van den overgang, in geval van oorlog met een buitenlandschen vijand, van de organisatie van het Leger in Nederlandsch-lndië op voet van vrede tot die op voet van oorlog.

Artikel 1.

(1) Alle burgerlijke autoriteiten en ambtenaren zijn verplicht binnen den omvang van hun werkkring hunne medewerking te verleenen aan de militaire autoriteiten, opdat zoowel de mobilisatie als de concentratie van het Leger met den meeslen spoed plaats hebbe.

(2) Ter bevordering dier medewerking, wordt de Commandant van het Leger gemachtigd om reeds in vredestijd:

I. te bepalen de wijze waarop de Hoofden van gewestelijk bestuur:

a. de noodige gegevens verstrekken omtrent al datgene, waarvan door het Legerbestuur eene nauwkeurige kennis wordt noodig geacht;

b. zorg dragen voor het bij mobilisatie oproepen en naar hunne bestemming zenden van de in hun gewest aanwezige, niet in eene garnizoensplaats verblijf houdende militairen, 'hetzij

OORLOGSORGANISATIËJf. J