Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inspectiën nagaan, uf de onder hen dienende connnandeerende officieren, de Gewestelijke Chefs van Wapens en Diensten en de Chefs van militaire inrichtingen op doelmatige wijze alle maatregelen hebben genomen, welke overeenkomstig en in verband met de betrekkelijke voorschriften vereischt worden om het op voet van oorlog brengen van het Leger zoo snel en geregeld mogelijk te doen verloopen.

De Chefs van Wapens en Diensten kunnen deze inspecties c q. gedeeltelijk aan een door hen aan te wijzen autoriteit opdragen.

§ 21. Ofschoon de bovenvermelde »Uitvoeringsbepalingen" hoofdzakelijk betrekking hebben op Java, zullen ze, naar omstandigheden gewijzigd, ook van toepassing zijn voor de veld- en garnizoenstroepen, die ingevolge artikel 4 (5) der «Regeling", voor het bezetten van de verschillende gewesten der Buitenbezittingen zullen worden bestemd.

B. Hoofdkwartier van het Veldleger, Staven van Brigades en van zelfstandige Detachementen.

Samenstelling van bet Hoofdkwartier en van de Staven van Brigades en van Detachementen, zie Tabellen I t/m IV.

§ 22. De inrichting van en de dienst bij het Hoofdkwartier van het Veldleger en de Brigade- en Detachements-Staven zijn voorgeschreven in den Leidraad-Stafdienst.

C. Infanterie.

Samenstelling van de veldbataljons en van een bezettingscompagnie, zie Tabellen V en XI. Wanneer compagnieën in forten worden gelegerd, wordt de indeeling van het personeel van den Geneeskundigen Dienst gewijzigd.

§ 25. De velduitrusling aan patronen voor het geweer M. 95, bij de veldbataljons, bedraagt + 400 patronen per geweerdragende, welke worden verdeeld als volgt:

a. bij den man 100 patronen.

b. bij den gevechtstrein + 100 »

c. bij de lste munitiecolonne + 100 »

d. bij de 2de munitiecolonne + 100 »

De velduilrusting aan revolverpatronen bedraagt, per revolverdragende, 18 patronen, welke alle »bij den man" worden vervoerd.

§ 24. Per compagnie Europeanen van een veldbataljon bedraagt de uitrusting aan pioniergereedschappen:

16 pikhouweelen met steel,

50 Infanterie-pionierschoppen met steel,

1 koevoet, kleine.

8 handbijlen, Amerikaansche, met steel en lederen schoen, 8 touwen van 5 cM. omtrek, lang 20 M;