Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongezeggelijker, ruwer wordt en er meer kwaad dan goed leert.

Het openbare onderwijs kost hier en in Nederland groote sommen, en men mocht waarlijk wel den eiscli stellen, dat al dit geld ons volk dan ook werkelijk op een hoogeren trap zou brengen, zoowel in zedelijk als in intellectueel opzicht.

Om daartoe te komen is vóór alles noodig, datmen de zaken bij den waren naam durve noemen, dat de heerschappij der phrase ophoude. Dan zal men tot de conclusie komen, dat bij ons openbaar onderwijs van geheel andere beginselen moet wo-den uitgegaan dan tot nu toe in den regel het geval was.

Allei wegen hoort men klagen over de verwildering der jeugd, over gemis aan eerbied en ontzag tegenover menschen, die door hun betrekking, hun positie of hun leeftijd daarop aanspraak mogen maken, over verregaande baldadigheid, ruwheid en brutaalheid der staatjeugd. Dit moet en kan veranderen, als de machtigen in den lande de zaak maar aandurven. Weinige jaren geleden verscheen in Berlijn een brochure, die in Duitschland algemeen de aandacht trok. Zij had tot titel: Unsere Erziehunff musz umkehren.

Daarin wordt de wenschelijkheid betoogd van een veel strengere opvoeding in de school; de tucht is volgens den schrijver in de laatste jaren verslapt, en dit heeft zeer slechte gevolgen gehad. Dit was in overeenstemming met. de algemeene opinie in Duitschland, waar toch een heel andere tucht heerscht op de scholen dan bij ons te lande, want in onze

Sluiten