Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't eerste, in liet algemeen gebrek zijn aan eerbied voor liet wettige gezag in de verschillende lagen der maatschappij? Zoo ja, waar en hoe kan liet^ best begonnen worden met eerbied voor dat gezag aan te kweeken?

Ter beantwoording van de eerste vraag wensch ik te beginnen met de meening aan te halen van den heer Taco de Beer, leeraar bij het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam en bekend op taalgebied.

Een jaar of drie geleden schroomde hij niet de wonde plek aan te wijzen, die oorzaak is, dat onze scholen niet kunnen zijn, wat zij moesten wezen. Zijn verhandeling was zoo geheel in tegenstelling met wat men anders daarover te lezen krijgt:

„Ik heb — gelijk genoeg bekend is —

geen buitengewone middelen noodig, maar

kreeg ik een leerling, die wel buitengewone middelen noodig had, ik zou ze hem toedienen.

Bij al het gebazel over onderwijswetgeverijtjes, waarbij men aan alles denkt, behalve aan het welzijn en de opvoeding der jeugd, heeft men er blijkbaar niet aan gedacht dat één luie, koppige en brutale jongen voldoende is, om een lieele klasse van onderwijs te doen verstoken blijven, voldoende 0111 den verdienstelijken onderwijzer voor altijd zijn prestige te ontnemen, ja zijn brood, dewijl hij kans loopt zijn ontslag te krijgen wegens ongeschiktheid.

Machteloos tegenover enkele vlegels lijdt zoo menigeen helsche folteringen: in doodsangst staat hij, vreezende, dat bekend zal worden, wat er in zijn klasse gebeurt, radeloos en woedend kan hij

Sluiten