Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenmin te kiezen hadden als liet ondergeschikte personeel. Die Catalogus moest natuurlijk op geregelde tijden herzien worden. Als dan een kind van Batavia naar Semarang vertrok, vond het in dezelfde afdeeling precies dezelfde boeken terug.

In Nederland zou zoo iets alleen voorwaardelijk aan te bevelen wezen, want in de eerste plaats komt daar verandering van lagere school betrekkelijk maar weinig voor en ten tweede zijn daar veel klassen van scholen, bezocht door kinderen met geheel verschillende behoeften in zake onderwijs. Men vergelijke bijv. een openbare lagere school voor de meestbetalenden in Amsterdam met een dorpsschool in Drente en een school voor fabrieksarbeiders in Twente.

Voor geheel Indië bestaat een algemeene regeling van de schooltijden, de vacanties, van de bezoldiging der onderwijzers, van de leervakken voor elke afdeeling, met bepaling van hetgeen in die en die afdeeling van ieder vak moet behandeld worden, doch de leerboeken mogen bijna juist zooveel verschillen als de hoofdonderwijzers goedvinden. Dit laatste acht ik een fout.

Er moge wat vóór te zeggen zijn, dat een onderwijzer vrij is in de keuze der leerboeken; er staat hier in Indië te groot nadeel tegenover 0111 dit wenschelijk te achten. Daarbij, een leerboek, door deskundigen na rijp beraad, na gebruik en vergelijking met andere, als voor Indië het beste in zijn soort erkend, zulk een boek moge dezen of genen hoofdonderwijzer in 't eerst al minder bevallen, toch bestaan er drie kansen tegen één, dat ook hij

Sluiten