Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het dus in de bedoeling ligt, dat de eischen in het algemeen zóó zullen worden opgevat, dat zij aansluiten bij hetgeen eene goede lagere school geven kan, en er verder nog eens op te wijzen, dat het toch vooral op de „vier hoofdregels" aankomt?

Ik geloof, dat in 't algemeen het rekenen op de lagere scholen in Indië betrekkelijk hoog staat, en tijdens mijn verloftijd van 1891 — 93 heb ik in Nederland den indruk gekregen, dat, le fort portant le faible, het rekenen hier rationeeler, beter wordt onderwezen, en dat ook de resultaten gemiddeld beter zijn dan in het vaderland, 't Is waar, zulk een oordeel is uit den aard der zaak slechts op indrukken en op een betrekkelijk klein getal gegevens gebaseerd. De op te geven vraagstukken moeten eenvoudig zijn, en voor zoover mijne ondervinding gaat, waren zij hier en te Soerabaja ook werkelijk niet ingewikkeld*), 't Waren niet de „diepzinnige, spitsvondige, ingewikkelde" vraagstukken, die in oude rekenboeken wel gevonden worden.

Twee zaken vielen mij vaak op bij 't rekenen. En nu wil ik hieromtrent even herhalen, wat ik reeds vroeger in de „Soerab. Courant" heb trachten te betoogen.

Vooreerst hebben vele jongelieden niet correct leeren werken. Blijkbaar zijn zij gewend aan mooi uitkomende sommen en kleine getallen, waarmede zij in het dagelijksche leven toch volstrekt niet altijd te doen zullen krijgen. Geef jongens, die op

*) Thans onderschrijf ik dit niet meer. 1900.

Sluiten