Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deerd, blijft? Aan Hoofden en Onderwijzers van hier bedoelde scholen in spe kon wellicht het jus promovendi tot de drie laagste klassen der Hoogere Burgerscholen verleend worden.

Maar nog een ander exainineeren op een afstand zou ik wenschelijk achten.

Veel is in den laatsten tijd in dagbladen en periodieken geschreven over het feit, dat het leeraarspersoneel aan onze middelbare scholen voor een aanzienlijk gedeelte óf geene óf anders slechts onvolledige bevoegdheid Middelb. Ond. bezit voor het vak of de vakken, waarin men onderwijs geeft. Dat dit, in 't algemeen gesproken, niet wenschelijk is zal wel geen betoog behoeven. Doch wat moest men in den regel doen? Onverwachts komt eene tijdelijke vacature, of wel het getal leerlingen neemt zoo toe, dat eene klasse gesplitst moet worden, zonder dat echter de zekerheid bestaat, dat die splitsing blijvend noodig wezen zal.

Men kan dus niet een bevoegde uit Nederland laten komen, en als nu de tijdelijke leeraar van hier, niet of half bevoegd, zeer goed voldoet, als de door hem verkregen resultaten alle redenen tot tevredenheid geven, dan behoeft het niet zoo erg te verwonderen, dat de Regeering er telkens weer toe gekomen is liever hem definitief te benoemen, dien men in alle opzichten als een degelijk leeraar had leeren kennen, dan dat men, met opoffering van aanzienlijke uitgaven voor uitrusting en overtocht, iemand liet uitkomen, van wien nog blijken moest, of hij hier geheel op zijn plaats zou zijn.

Sluiten