Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermoedelijk werd hun niet 2 a 3 uren per week, maar evenveel of meer uren per dag onderwijs in 't Fransch gegeven.

Ik leid dit daaruit af, dat zij, na een half jaar onderwijs, in het Fransch dachten, wat wel niet mogelijk is, tenzij men het grootste gedeelte van den dag de vreemde taal spreekt en hoort spreken. Geef ons bij 't Middelbaar Onderwijs eiken dag tweemaal drie kwartier voor een zelfde vreemde taal en geef ons klassen van 5 leerlingen, inderdaad dan zullen wij met onze methode, indirect én direct, zooals de heer P. liet aan 't slot van zijn artikel uitdrukte, het wel zoover brengen, dat ook onze leerlingen de vreemde taal vloeiend spreken en schrijven en tevens dat zij de werken der groote geesten, welke in die taal geschreven hebben, beter leeren waardeeren dan thans het geval kan zijn.

De onderwijzer in Engeland wordt leerling. Hij wil Duitsch studeeren, maar de gewone leerwijze brengt hem niet verder. Hij gaat daarom naar Hamburg en vervolgens naar Berlijn, „leerde daar in 30 dagen een woordenboek van 30.000 woorden van buiten"i) (het staat gedrukt, lezer!), „en", zoo vertelt hij ons verder, „ik verstond geen woord, geen enkel woord, en ik ontzeg aan ieder het recht om aan de vertrouwbaarheid mijner woorden te twijfelen. Geen woord — geen enkel woord". Dit was na een verblijf in Duitschland van 10 maanden.

Mij dunkt, een nieuwe methode, waarvan men meent, dat zij zulk soort van reclame noodig heeft,

J) Moet dit misschien als proeve van de indirecte methode dienst doen??

Sluiten