Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roede en zonder tranen", Latijn te laten leeren. Want die vader beweerde, wat H. Heixe hem lateionder een geest igeren vorm heeft nagezegd, dat de moeite en de tijd, die de studie dei oude talen kost, oorzaak waren, dat zijne tijdgenooten nooit de grootheid van ziel en de kennis der oude Grieken en Romeinen konden deelachtig worden.

Nog eer Montaigne junior zijn eerste woord gestameld had, werd de zorg voor hem opgedragen aan een Duitseher, die geen woord Fransch, maar zooveel te beter het Latijn verstond en sprak. Deze kindermeid-gouverneur, die een hoog traktement genoot, had den jongen stamhouder op zijn armen, of hij liet zich hierin vervangen door een zijner twee helpers, die ook Latijn verstonden en spraken.

Het was aan allen, aan den Duitseher en zijne helpers, aan de moeder van den kleinen Montaigne en aan de overige huisgenooten ten strengste verboden in de tegenwoordigheid van het kind ook maar een enkel woord in eene andere taal dan

liet Latijn te uiten.

Toen M. zes jaar oud geworden was. verstond en sprak hij even goed het beschaafde lat ij n als een ander kind uit eene gegoede familie het beschaafde Fransch. Vader, moeder en bedienden hadden door het hooren ook Latijn genoeg geleerd 0111 zich ermee te kunnen helpen, en zelfs in de dorpen in den omtrek, die de jonge Montaigne slechts in tegenwoordigheid van zijn gouverneur bezocht, kwamen vele Latijnsche woorden voor handwerkslieden en hunne werktuigen in omloop en bleven daar nog zeer lang in gebruik.

Sluiten