Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60 percent, de derde en de volgende 40 percent. Dit zou het schoolgeld doen verminderen, wat echter zou vergoed kunnen worden, zoo men tegelijkertijd bepaalde, dat aan alle middelbare scholen, dus ook aan de Hoogere Burgerschool met 3-j. cursus, van die leerlingen, welke eene klasse voor de tweede of derde maal doorloopen, een verhoogd schoolgeld werd gevorderd. Indien dit laatste denkbeeld, als iets nieuws, voor zoover ik weet, den lezer misschien eenigszins vreemd mocht klinken, zoo zij dit voor hem toch geen reden om het a priori te verwerpen. Ik meen, dat er gewichtige redenen voor eene dergelijke regeling spreken.

Overeenkomstig de beginselen, waarvan ik in mijn vorig artikel als de m. i. ware ben uitgegaan, geef ik onderstaande regeling ter overweging:

Yoor leerlingen van alle studiejaren, wier ouders een maandelijksch inkomen hebben van:

beneden f 500.— boven tot

f 500.— „ 800.- f 800.—

H. B. S. met 5-j. curs. „ 10.— „ 15.— „ 20.—

H. B. S. met 3-j. curs. „ 6.— 8.— „ 10.—

Leerlingen, die voor de tweede of derde maal een zelfde studiejaar doorloopen,1) worden in de hoogste klasse van betaling aangeslagen, onverschillig welk inkomen hunne ouders hebben.

') 't Komt ook voor, dat een leerling voor de vierde maal een zelfde klasse volgt. Dit moest m. i. niet toegelaten worden; er is zelfs veel vóór om in gewone gevallen niemand een derde jaar als leerling in een zelfde klasse toe te laten.

Sluiten