Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek met eenig gemak lezen en verstaan kunnen zij niet; zij lezen daarom niets in die taal, en weinig jaren, nadat zij de school verlaten hebben, weten zij er zoo goed als niets meer van. Welk nut hebben zij feitelijk ooit van huil werk gehad?

Alles verloren tijd en moeite, die zoo uitnemend voor iets anders had kunnen gebruikt worden.

Geene andere studie van het Fransch dan gedurende drie jaren aan eene Hoogere Burgerschool zou voor vier vijfden der leerlingen verloren werk zijn.

Werden voor het onderwijs in het Fransch zooveel mogelijk de eerste en de laatste lesuren, dus 's morgens om zeven en 's middags om twaalf uur, gekozen, dan was er ook geen bezwaar tegen, zoo er leerlingen waren, die geen deel namen aan de lessen in het Fransch. Men kreeg dan een einddiploma met en een einddiploma zonder Fransch. Voor vele betrekkingen, zoo van staatswege als in het particuliere, zou het laatste diploma even goed voldoende zijn.

Wanneer men het nut en het genoegen, gemiddeld genomen, van de op school opgedane kennis voor de verschillende leervakken vergelijkt met de moeite en den tijd, welke de verwerving van die kennis gekost heeft, dan zal de kennis van het Fransch, geloof ik, verreweg het duurste blijken.

Met het oog op den tegenwoordigen stand van het teekenonderwijs op de lagere school zal men misschien verstandig doen met het handteekenen, althans voor de eerstvolgende jaren, niet in het programma van de vereisclite kundigheden voor de

Sluiten