Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als dan voor (lat tentamen niet overdreven betaald wordt, is er, dunkt mij, niets tegen.

Iets anders is het echter, waar dit tentamen kort vóór het examen afgenomen wordt. Daarover zullen de gevoelens wel niet veel uit elkander loopen.

Het komt mij voor, dat zoo iets in den regel niet wenschelijk wezen kan, en daarmede zullen de meesten liet wel eens zijn. Mocht, wegens bijzondere omstandigheden, zulk een tentamen, kort vóór het examen, toch noodig geacht worden, dan behoort dit 111. i. zonder directe of indirecte vergoeding te geschieden.

Nog iets over de examens voor hoofdonderwijzeres), wat voor sommigen onzer lezers allicht van belang kan zijn. „Ter verkrijging der akte" zegt art. 35 van het Onderwijsreglement, „vermeld in art. 32 onder b, wordt vereischt, a . . . ; b het bewijs van minstens tweejarige werkzaamheid als onderwijzer of na aflegging van het examen, vermeld in art. 32 onder a, als kweekeling aan eene of meer openbare of particuliere scholen van lager onderwijs, afgegeven door het hoofd of de hoofden dier scholen; " . . . .

Wanneer nu iemand, in het bezit van de onderwijzersakte, op bv. 1 Mei begint te werken, dan kan hij of zij, als het tijd is zich aan te melden, nog niet het bewijs van tweejarige werkzaamheid overleggen, doch dit bewijs is slechts noodig ter verkrijging der akte, dus met het feitelijke begin van het examen. Zoo wordt art. 40,3, wel terecht, opgevat, daar anders de voorgeschreven tweejarige

Sluiten