Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openen een ambacht of handwerk te leeren of den arbeid op het gebied van nijverheid en kunst tot verdere ontwikkeling of volmaking te brengen?

Men zie hierover het warme pleidooi in het zooeven aangehaalde werk.

Stelt men het getal inwoners van Java met Madoera op 20 millioen, wat wel niet te hoog zal zijn, wat beteekenen dan die 31000 inlandsche kinderen, welke lager onderwijs ontvangen? Denk u een Nederlandsch dorp van tweeduizend zielen, waar van Gouvernementswege gezorgd wordt dat drie kinderen lager onderwijs ontvangen, of wel, dat in den Haag met zijn honderd en tachtigduizend inwoners, plaats ware op de lagere scholen voor tweehonderd en zeventig kinderen!

Op de Buitenbezittingen, waar de bevolking Christen is, daar is de verhouding gunstiger, wijl de vertegenwoordigers van dien godsdienst zich hare belangen aantrekken.

Deze toestand is, dunkt mij, onverantwoordelijk. Een volk, dat straks drie eeuwen aan ons onderworpen is, dat volgens het eerste artikel van onze grondwet onderdaan is van den Nederlandschen Staat, welks liegeering dus verplicht is ook zijne belangen te behartigen, aan dat volk mag niet de gelegenheid onthouden worden om het noodzakelijkste schoolonderwijs te ontvangen, om overal ten minste lezen, schrijven en een weinig rekenen te kunnen leeren. Toen in 1884 de Nederlandsche wetgever, overeenkomstig de daarop betrekking hebbende voorstellen uit Indië het Inlandsch onderwijs ging reorganiseeren, wat in hoofdzaak zooveel zeggen

Sluiten