Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELBAAR OUDERWIJS.

Toelatingsexamen op de Buitenbezittingen.

(Opgenomen in het „Bataviaasch Nieuw sblad" van 16 Maart 1899 No. 88).

Een regeeringsbesluit van recenten datum opent voor jongelieden op de gewestelijke hoofdplaatsen in de Buitenbezittingen, alsmede te Padang Sidempoean, Gorontalo, Amoerang en Banda-Neira de gelegenheid om toegelaten te worden tot eene dei Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus *) naar keuze, zonder dat zij daarvoor tot een kostbare reis naar Java verplicht worden.

Het komt mij voor, dat dit besluit toejuiching verdient en dat het door de belanghebbende ouders zeer op prijs gesteld zal worden. In het vakblad „Het Onderwijs" is deze nieuwe regeling reeds behandeld. Ik meen, dat ze gewichtig genoeg is om ze ook in een gewoon dagblad als het Bataviaasch Nieuivsblad te bespreken.

Wie voortaan een bewijs kan overleggen, afgegeven door het hoofd van een der scholen op de bovengenoemde plaatsen, zal toegelaten worden tot een schriftelijk examen in het Nederlandsch, het rekenen en het Fianscli, af te leggen op de plaats

*) Waarom niet ook tot de Hoogere Burgerschool voor meisjes V

Sluiten